پرسشنامه رفتار غیرمسئولانه شرکتی و پاسخ مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۳
نویسندگان گراپی و همکارن
مخفف CIBCR
نام انگلیسی پرسشنامه Corporate Irresponsible Behavior and Customers Response

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل پنج بخش می باشد که توسط گراپی، رومانی و باگوزی (٢٠١٣) تهیه و تنظیم شده است. ادیب (١٣٩٣) در مطالعه ای مطابق جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ را به صورت جدول زیر به دست آورد. کلیت پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٤٢٤ برخوردار است. اعداد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز تایید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری پاسخگویی

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

پرسشنامه پاسخ‌های مقابله ای

۱۹۸۴

مبانی نظری پاسخگویی

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

۱۳۹۲