پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان بتائی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان توسط بتائی (٢٠١١) ساخته شده است . این پرسشنامه دارای ١٧ گویه است . در مطالعه پارسا، نورایی و آقامحمدی (١٣٩٤)، این پرسشنامه، پس از ترجمه، طراحی و تدوین، جهت دریافت روایی صوری و محتوایی در اختیار استاد راهنما و کارشناسان امر قرار گرفت و پس از دخالت دادن نظرات ایشان، پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت . آنها این پرسشنامه را در شهر زنجان روی ٣٩٤ نفر و در شهر نانسی نیز روی ٣٩٤ نفر اجرا کردند. در این پژوهش برای اندازه گیری پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تحمل مراقبت کنندگان

۱۹۸۸

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

۲۰۰۸

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

۱۹۷۴

پرسشنامه اعتماد مصرف کننده

۲۰۰۷

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴