پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان پروت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد توسط پروت (١٩٨٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٧ گویه می باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تاييد شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالاي ٠/٧٠ بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اثربخشی معلّم

پرسشنامه سنجش آموزش اثربخش اساتید

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی رابطه مند

۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

۱۳۸۹

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

۱۹۹۶

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

۱۳۸۲

پرسشنامه اثربخشی استراتژیهای بازاریابی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۳

پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی

۱۳۸۹