پرسشنامه رقابت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان مهدوی کیا
مخفف OCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Competition Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺑﺰار وﺟﻮد دارد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣه رقابت سازمانی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪوي ﮐﯿﺎ (١٣٩٠) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٢٠ ﮔﻮﯾﻪ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪوي ﮐﯿﺎ (١٣٩٠)، رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮي آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری رقابت بازار محصول

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰