پرسشنامه رهبری معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان کاظمي
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رهبري معنويتوسط کاظمي (١٣٩١) ساخته شده است و شامل ٢٥ گویه می¬باشد. کاظمی (١٣٩١) در مطالعه¬ای براي سنجش روايي پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده کرده است و روايي آن ٠/٨٧ به دست آمده است و میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ٠/٩٣به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲