پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان کالشون و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار توسط کالشون، دن هاتوگ و دهوگ (٢٠١١) ساخته شده است .این پرسشنامه دارای ٢٣ گویه است . در مطالعه زارعي متين، احمدي زهرانی، اميني و نیک مرام (١٣٩٤) روايي همگرا، واگرا و سازه ای و پايايي پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار با روش آلفای کرونباخ به این صورت گزارش شده است: اولاً برای بررسی نرمال بودن داده ها ميزان كشيدگي همه گويه ها بين عدد ٧ ± و ميزان چولگي آنها نيز بين عدد ٣ ± است بنابراين، داده هاي جمع آوري شده طبيعي است . ثانياً با توجه به مدل CFA برازش يافته، گويه شماره ١٠ با توجه به پايين بودن مقدار آن و خارج كردن حد قابل قبول روايي مركب از ادامه فرايند تحليل كنار گذاشته شد، ولي براي ساير گويه ها اگرچه بار عاملي برخي از گويه ها كمتر از ٠/٥ است، اما با توجه به معني دار بودن آنها و حد مطلوب و قابل قبول روايي مركب آنها، در مدل اندازه گيري تحقيق باقي ماندند لذا با توجه به بارهاي عاملي معني دار اعتبار همگرايي ابزار سنجش تأييد مي شود . ضمن اينكه همبستگي بين هر دو سازه نيز كمتر از عدد ٠/٩ است . بنابراين عدم همپوشاني در قالب اعتبار افتراقي نيز تأييد مي شود كه در نتيجه آن، اعتبار سازه نمونه، تأييد مي شود . ثالثاً شاخص هاي برازش نيز در محدوده مطلوب خود قرار دارد همچنین پايايي پرسشنامه رهبری اخلاقی با روش آلفای کرونباخ ٠/٨٩ حاصل شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲