پرسشنامه رهبری خدمتگذار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان پتروس
مخفف SLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Servant Leadership Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢٨ سؤال می باشد که توسط پترسون (٢٠٠٣) تهیه و تنظیم شده است. دهقان‌دیزجی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آزمون - باز آزمون برای پرسشنامه رهبری خدمتگذار را (٠/٩١) به دست آورده است که نشان از پایایی بالای این آزمون دارد. همچنین ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری خدمتگذار ٠/٨٦ گزارش کرده است که نشان می دهد این پرسشنامه‌ از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین قلی پور، پورعزت و حضرتی (١٣٨٨) در مطالعه ای پایایی و روایی این پرسشنامه را تأیید کرده اند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه سبک رهبری
پرسشنامه سبک رهبری مربیان
پرسشنامه سبک های رهبری
پرسشنامه توانمندسازی رهبری ۲۰۱۲
مبانی نظری کیفیت رهبری
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش ۱۹۸۰
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار ۱۳۹۲
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری تحولی ۱۹۸۵
مبانی نظری سبک های مدیریت (رهبری)
پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار ۲۰۱۱