پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان تیلور
مخفف TSLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Taylor Servant Leadership Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور یک ابزار ٢٤ سوالی خودسنجی برای سنجش سبک رهبری خدمتگزار است که توسط تیلور ساخته شده است. تیلور در سال ٢٠٠٢ پرسشنامه ٩٩ گویه‌ای رهبری خدمتگزار را به ٢٤ گویه تغییر داد که مشخصات روانسنجی بهتری نسبت به ابزار اولیه داشت. همانگونه که اشاره شد این پرسشنامه در ابتدا دارای ٩٩ گویه بود و بعدها فرم ٢٤ ماده ای آن نیز تهییه شد. با مقايسه تحليل هاي ابزار اصلي ٩٩ گويه اي با ابزار تغيير يافته ٢٤ گويه اي، نشان داده شد كه دو پرسشنامه همبستگي مثبتي در حدود ٠/٩٥ دارند. تيلور اعتبار دروني پرسشنامه تغييريافته ٢٤ گويه اي را با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ ٠/٩٢ گزارش نمود (نادی و قهرمانی، ١٣٩٠). در مطالعه داخل کشور نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

۱۳۹۲