پرسشنامه رهبری زهرآگین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان اشمیت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رهبری زهرآگین توسط اشمیت (٢٠٠٨) طراحی‌شده است. این پرسشنامه دارای ٢٨ سؤال است. در پروژهش هادی و نژاد (١٣٩٥) روایی این پرسشنامه سنجيده شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در پژوهش (هادی و نژاد، ١٣٩٥) براي این پرسشنامه ٨٥/ ٠ برآورد شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

۱۳۹۲