پرسشنامه رهبری موثق

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان آویلیو و گاردنر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رهبری موثق، توسط آویلیو و گاردنر در سال ٢٠٠٥ ساخته‌شده است. در پژوهش (خلج، ١٣٩٢) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، ١٣٩٠).در پژوهش (خلج، ١٣٩٢)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٧٨/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

۱۳۹۲