پرسشنامه رهبر تحول آفرین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان باس و آوليو
مخفف MLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Mutation Leadership Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رهبری تحول آفرین شامل ٢٠ سوال می باشد که توسط بس و آووليو (١٩٩٤) تهیه و تنظیم شده است. اين پرسشنامه با در هم آميختن سؤالات مربوط به سه شيوه رهبري؛ تحول آفرين، مبادله اي و عدم مداخله گر، تكميل کنندگان پرسشنامه را در موقيعتي قرار مي دهد تا آنچه را كه به واقيعت نزديك تر است علامت گذاري كنند. ماناندار وایتون (١٩٩٦) ضمن تحقیقی ضریب روایی آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه ٠/٩٤ گزارش کرده است. باس و آووليو (١٩٩٤) ضریب پایایی آلفاي کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه رهبري تحول آفرین را٠/٨٩ به دست آورده است و روايي آن را نیز مورد تاييد قرار داده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه موانع کارآفرینی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

مبانی نظری کارآفرینی

مبانی نظری تحول سازمانی

مبانی نظری تحول سازمانی