پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان کش و همکارن
مخفف MBSRQ
نام انگلیسی پرسشنامه Multidimensional Body– Self Relations Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه روابط چند بعدي خود - بدن (تصویر بدنی) يك مقياس خودسنجي ٤٦ ماده‏ایی است كه كش، وينستد و جاندا آن را در سال ١٩٨٦ براي ارزيابي تصوير بدني ساختند. کش در سال ١٩٩٧ فرم نهايي آن راآماده كرد (تله گن ، ١٩٨٢). روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط دو گروه گزارش شده است. راحتی (١٣٨٣) به نقل از رايگان، شعيري، و اصغري مقدم (١٣٨٥)، ضریب آلفای کرونباخ کل و زیرمقیاسهای AE، AO، FE، FO، SW و BAS را به ترتیب ٠/٨٤، ٠/٧١، ٠/٧٨، ٠/٦٦، ٠/٧٦، ٠/٨٠، و ٠/٧٤ گزارش داد. رقیبی و میناخانی (١٣٩٠) نیز در مطالعه خود آلفای کرونباخ کل و زیر مقیاسهای AE، AO، FE، FO، SW و BAS را به ترتیب ٠/٨٨، ٠/٦٧، ٠/٧٩،٠/٥٧، ٠/٨٣، ٨٣/٠، و ٠/٨٤ محاسبه کردند که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. روایی این پرسشنامه نیز مورد تایید می باشد (رقیبی و مینا خانی، ١٣٩٠).