پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان کش
مخفف MBSRQ
نام انگلیسی پرسشنامه Multidimensional Body- Self Relations Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن شامل ٤٦ ماد ه است و توسط کش (١٩٩٠) براي ارزيابي تصوير بدني، ساخته شده است کش (١٩٩٧)، همسانی درونی زیرمقیاس ارزیابی وضع ظاهری، را برابر با ٠/٨٨ و در مورد زیر مقیاس گرایش به تناسب، همسانی درونی برابر با ٠/٨٩به دست آورده است (به نقل از کینگ، متسین، مارکوس، بوک و تریپولون ، ٢٠٠٠) در مطالعه ای دیگر که توسط کش انجام شده است، همسانی درونی زیر مقیاس ارزیابی وضع ظاهری ٠/٨٨ و همسانی درونی زیر مقیاس رضایتمندی از نواحی بدن، ٠/٧٧ بود همچنین زیر مقیاس ارزیابی وضع ظاهری، دارای اعتبار ٠/٨٦بوده است در مطالعۀ دیگری که توسط بکر، کرون و ورماسن (٢٠٠٢) صورت گرفته است، زیر مقیاس گرایش ظاهری، دارای همسانی درونی ٠/٨٥بود مطالعۀ دیگری که انجام شده نشان می دهد که زیر مقیاس ارزیابی وضع ظاهری دارای همسانی درونی ٠/٨٩، زیر مقیاس ارزیابی تناسب، دارای همسانی درونی٠/٨٠، و زیر مقیاس گرایش به تناسب دارای همسانی درونی٠/٩١بود و زیر مقیاس دلمشغولی به اضافه وزن یا وزن ذهنی دارای همسانی درونی ٠/٧٢و زیر مقیاس رضامندی از نواحی بدنی دارای همسانی درونی ٠/٨٤ بود .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه کمال گرایی ورزشی چند بعدی (mps)

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

پرسشنامه کیفیت روابط معلم - دانش آموز (IT-SR)

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی -۲

۲۰۰۹

پرسشنامه روابط موضوعی و واﻗﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﯽ بل

۱۹۹۵

ابزار سنجش روابط نوجوانان همسال

۲۰۰۰

پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی تهران بشارت

۱۳۸۶