پرسشنامه روحیه معلمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۷۷
نویسندگان میر کمالی
مخفف TMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Teacher Morale Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط میرکمالی (١٣٧٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٨ گویه می باشد. برای بدست اوردن روایی صوری، اجاقی (١٣٧٧) ٣٣ سوال را زیر نظر گرفته که پس از مراجعه به اساتید و انجام دادن اصلاحات لازم و استفاده از نظرات تخصصی آنان، تعداد سوالات به ٢٨ سوال کاهش یافته است. همچنین در این مطالعه، برای بدست آوردن اعتبار این پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ اقدام به محاسبه اعتبار پرسشنامه گردید. ضریب بدست آمده برابر ٠/٨٨ بوده است که نشانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد. میرکمالی و حسینی (١٣٨٧) در مطالعه ای روی ٥٥ نفر از مدرسان مراکز تربیت معلم شهر تهران، پایایی این پرسشنامه را ٠/٨٥ به دست آوردند و روایی آن را مورد تأیید قرار دادند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

۱۳۹۵

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

۱۳۷۵

پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان)

۱۳۸۹

پرسشنامه تاثیر تکلیف شب برعملکرد تحصیلی دانش آموزان از نظر معلمان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

۱۳۹۱

پرسشنامه نشانگان افت روحیه

۲۰۰۴

پرسشنامه میزان روحیه کارآفرینی

پرسشنامه سنجش باورهای معلمان نسبت به آموزش ریاضی

۱۳۸۷

پرسشنامه عملکرد معلمان

۱۳۸۹

ابزار اندازه گیری باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان

۲۰۰۰