پرسشنامه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ - ۴۷ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۷
ابعاد پرسشنامه ۱۲
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان اولسون و همکارن
مخفف ENRICH -۴۷
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾچ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﺴﻮن، روسل، اس پرنکل (١٩٨٩) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺸﮑﻞزا و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻗﺪرت و ﭘﺮﺑﺎرﺳﺎزي رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﺻﻞ داراي دو ﻓﺮم ١١٥ ﺳﻮاﻟﯽ و ١٢٥ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ١٢ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ. ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن (١٣٧٣) ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ٤٧ ﺳﻮال دارد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ دارد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻗﻮي دارد (آرﻧﻮﻟﺪ و ﻣﯿﻦ ، ٢٠٠٤). ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن در داﻣﻨﻪاي از ٠/٧٣ ﺗﺎ ٠/٩٠ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ (اﻟﺴﻦ و اﻟﺴﻦ ، ٢٠٠٠). اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدان ٠/٩٣ و ﺑﺮاي زﻧﺎن ٠/٩٤ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ (ﻣﻬﺪوﯾﺎن، ١٣٧٦؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺛﻨﺎﯾﯽ و همکاران، ١٣٧٩). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ٠/٤١ ﺗﺎ ٠/٦٠ و ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ از ٠/٣٢ ﺗﺎ ٠/٤١ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رواﯾﯽ ﺳﺎزه آن اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮﯾﭻ زوجﻫﺎي راﺿﯽ و ﻧﺎراﺿﯽ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از رواﯾﯽ ﻣﻼك ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ (ﺛﻨﺎﯾﯽ و همکاران، ١٣٧٩). ﻓﺎورز و اﻟﺴﻦ (١٩٨٩؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از سپهوند، رسول زاده طباطبايي، بشارت و الهياري، ١٣٩٣) درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮﯾﭻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﺎد و زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻧﺎﺷﺎد ﺑﺎ ﺣﺪود ٨٥ ﺗﺎ٠/٩٠ دﻗﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﮕﺬارد. در اﯾﺮان ﻓﺮم ٤٧ ﺳﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن (١٣٧٣) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻓﺮم، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ٠/٩٥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه نگرش به تغذیه - ۲۶ سؤالی

۱۹۷۹

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ - ۴۰ سؤالی

۱۹۶۸