پرسشنامه رﻏﺒﺖﺳﻨﺞ ازدواج ﻧﺴﺨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ (ﭘﺮﺳﺎد)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان حیدری و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻏﺒﺖﺳﻨﺞ ازدواج ﻧﺴﺨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ (ﭘﺮﺳﺎد) را ﺣﯿﺪري، ﻣﻈﺎﻫﺮي و ﭘﻮراﻋﺘﻤﺎد (١٣٨٣) ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺣﯿﺪري و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٣) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺎد، آن را ﺑﻪ ٥ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه اراﯾﻪ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ رﻏﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎوره، ﭘﺎره اي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس روي ٤٠ ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﻮن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دوﻫﻔﺘﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دوﺑﺎر اﺟﺮاي اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ٠/٨٩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ٠/٠٠١ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٩٢ اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺎنﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎﻧﺘﺮ ﮐﻮﺷﻪ (١٣٩١) ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٧٥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.