پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان وﯾﻠﯿﺎم و اﻧﺪرﺳﻮن
مخفف OCBQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Citizenship Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻠﯿﺎم و اﻧﺪرﺳﻮن (١٩٩١) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ داراي ١٤ ﻣﺎده اﺳﺖ. وﯾﻠﯿﺎم و اﻧﺪرﺳﻮن (١٩٩١) آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي دو ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٥ و ٠/٨٨ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ آﻟﻦ (٢٠٠٦) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي ٠/٨٣ و ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ٠/٦٩ ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﺮان در ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﻤﺪي و رﺷﯿﺪي (١٣٩٠) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ آن در ﺣﺪود ٠/٨١ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﺎن رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۸۹

پرسشنامه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رابینز

۱۹۸۹

پرسشنامه اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۸

پرسشنامه ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ

۱۹۶۳