پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان رکتور و همکاران
مخفف MLHFQ
نام انگلیسی پرسشنامه Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا توسط رکتور، کوبو و کوهن (١٩٨٧) ساخته شده است این پرسشنامه رایج ترین ابزار برای تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در تحقیقات است این پرسشنامه درک بیماران از اثرات CHF را روی جنبه های فیزیکی، اقتصادی اجتماعی و روانی زندگی شان را ارزیابی می کند این پرسشنامه دارای ٢١ گویه است . رکتور و همکاران (١٩٨٧) و گورکین، نورول، روسن و همکاران (١٩٩٣) پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٤ به دست آوردند . در مطالعه بنت، اولدریج، اکرت و همکاران (٢٠٠٢) برای سنجش روایی این ابزار از همبستگی بین نمرات MLHFQ و سایر روش های موجود استفاده شد که ضریب همبستگی ٠/٨١ حاصل شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پرسشنامه زمینه­ های استقرار مدیریت دانش

۲۰۰۰

زمینه یاب ارزشی شوارتز

۱۹۹۲