پرسشنامه ساختار سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۶۱
نویسندگان برنر و استاکر
مخفف OSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Structure Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ساختارسازمانی توسط برنر و استاکر (١٩٦١) تهیه و تنظیم شده است. میربابائی (١٣٩٢) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی برنر و استاکر را ٠/٨٦ به دست آورد و روایی این پرسشنامه را نیز مورد تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ سوالهای ساختارارگانیکی را ٠/٨٣ و ضریب آلفای کرونباخ سوالهای ساختارمکانیکی ٠/٧٧ را گزارش کرده است که حکایت از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری ساختار مالکیت

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی