پرسشنامه ساختار سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان بوکاريا
مخفف OSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Structure Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ساختار سازمانی توسط بوکاريا (٢٠٠٦)، تهیه و تنظیم شده است. مقيمي و رمضان (١٣٩٠) آن‌ را به فارسي ترجمه کرده اند و این پرسشنامه دارای ١٤ سوال می‌باشد. کرامتلو (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه ساختار سازماني را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری ساختار مالکیت

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی