پرسشنامه سازمان نوآورانه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان کانتر
مخفف IOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Innovative Organization Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسش نامه برای اولین بار در سال ١٩٨٨ توسط کانتر انتشار یافت (افشاری و انعامی، ١٣٨٥). پرسشنامه رفتار نوآوری حاضر، شامل ٨ سؤال می باشد که به وسیله سرپرست هر قسمت و برای کارکنان، تکمیل می شود. این پرسشنامه با تأکید بر نگرش سرپرستان، میزان ابتکار و نوآوری سازمانی را در بین کارکنان بررسی می کند. با تأکید بر نمره ای که هر یک از کارکنان در این پرسشنامه به دست می آورند، می توان تا حدودی از میزان نوآوری سازمانی آنان، آگاهی یافت. این پرسشنامه در حوزه تحقیقاتی و کاربردی از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند اطلاعات ثمر بخشی را در حیطه تصمیم گیری های سازمانی و در حوزه های گزینشی، فراهم می سازد.مطالعاتی چندی در زمینه محاسبه میزن اعتباری و روایی پرسشنامه رفتارهای نوآورانه، صورت گرفته است. در این میان، اسکات و بروس (١٩٩٤) جهت اعتبار این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن را ٨٩% گزارش کرده اند. در پژوهش اسکات و بروس (١٩٩٤)، برای اعتبار یابی همبستگی بین مقیاس عینی و ارزیابی سرپرستان از رفتارهای نوآورانه، ٠/٣٣ گزارش شده است. در پژوهش افشاری و همکاران (١٣٨٥)، برای بررسی ضرایب اعتبار درونی پرسشنامه فوق، از ضرایب آلفای کرونباخ و برای محاسبه ضریب اعتبار بیرونی، از روشدو نیمه کردن استفاده شده است و طی آن ضرایب به ترتیب، ٠/٩٢ و ٠/٩٠ حاصل شده است. همچنین، روایی ملاکی به دست آمده برای این پرسشنامه ٠/٨٦ و اعتبار محاسبه شده در این پژوهش برابر با ٠/٧٥ می باشد. با تأکید بر تحقیقات مرتبط با اعتبار یابی پرسشنامه رفتارهای نوآورانه، می توان اذعان داشت که این پرسشنامه واجد روایی و اعتبار مطلوبی می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی