پرسشنامه سازگاری شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان ديويس و لافكوايست
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سازگاري شغلي توسط ديويس و لافكوايست (١٩٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٦ گویه است. درپژوهش شهرابی فراهانی (١٣٩١)براي محاسبه همساني دروني پرسشنامه از روش ضريب آلفاي كرانباخ استفاده‌شده است.ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه‌ شده براي پرسشنامه ٤٤ سؤالی٧١٣/ ٠ می‌باشد. ٨ سؤال بار عاملی کمتر از ٤/ ٠ داشتند که از مجموعه سؤالات حذف شدند. سپس مجدداً همسانی درونی برای پرسشنامه ٣٦ سؤالی محاسبه گردید. ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه ٣٦ سؤالی ٨٤/ ٠ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی