پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان سینها و سینگ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سازگاری تحصیلی (آموزشی) درصدد است تا دانش آموزان (گروه سنی14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی که با سازگاری ضعیف جدا سازد. این پرسشنامه توسط سینها وسینگ (1993) تهیه و تنظیم شده است و شامل 20 گویه می­باشد. سینها وسینگ (1993، به نقل از کرمی، 1375) ضریب پایایی این مقیاس را به روش دو نیمه کردن برای مقیاس آموزشی (تحصیلی) 96 /0 گزارش کرده اند. پایایی پرسش نامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان در پژوهش احمدی برگانی (1394) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است، که ضریب پایایی بدست آمده 67 /0 می باشد که ضریب قابل قبولی می باشد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی

۱۳۸۸

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

۱۳۸۷

پرسشنامه سنجش اهمال کاری – دانش آموزان

۱۹۸۴

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

۱۳۹۳

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

۲۰۰۱

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان مدرسه

۱۹۹۳