پرسشنامه سازگاری تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان بیکر و سریاک
مخفف SACQ
نام انگلیسی پرسشنامه Student Adaptation to College Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سازگاري تحصيلي در واقع خرده مقياسی از پرسشنامه سازگاري با دانشگاه بيكر و سرياك (١٩٨٩) است كه داراي ٢٤ گويه می باشد . بيكر و سرياك ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه، ضريب آلفاي كرونباخ براي خرده مقياس سازگاري تحصيلي را بالاتر از٠/٨٠ به دست آوردند . میکاییلی منبع (١٣٨٩) ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه، ضريب آلفای كرونباخ مساوي ٠/٨٤ به دست آورد . همچنین زارعي، ميرهاشمي و پاشا شريفي (١٣٩١) ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه ٠/٨٣ به دست آوردند که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴

پرسشنامه سازگاری مجدد اجتماعی

۱۹۶۷

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سازگاری

۱۳۹۳