پرسشنامه سبک اسناد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲۰
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان پترسون و همکارن
مخفف ASQ
نام انگلیسی پرسشنامه Attributional Style Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک اسنادی، توسط پترسون، سمیل، وون بایر و همکاران ١٩٨٢ ، تهیه و تنظیم شده است برای اجرای اين پرسشنامه از آزمودنی خواسته می‌شود تا تصور کند که هر يک از موقعيت‌ها برای وی واقعاً روی داده است و سپس علل مربوط به هر رويداد را در ابعاد درونی - بيرونی، پايدار ناپايدار و کلّی اختصاصی ثبت نمايد . سليگمن و همکاران (١٩٧٩) در بررسی اعتبار پرسشنامه سبک اسنادی، ضريب آلفای کرونباخ آن را در گروه‌های فرعی به اين صورت تعيين نمودند پيامد منفی درونی ٠/٤٤، پيامد منفی پايدار ٠/٦٤، پيامد مثبت پايدار٠/٥٤، پيامد منفی کلی ٠/٥٨. پيترسون و همکاران (١٩٨٢) ضريب اعتبار بازآزمايي در يک دوره ٥ هفته‌ای برای پيامد‌های مثبت و منفی ابعاد درونی، پايدار و کلّی را بين ٠/٥٧ تا٠/٧٠ گزارش کرده است قاسم‌زاده و اسلامی شهر‌بابکی (١٣٦٩)، در بررسی اعتبار درونی پرسشنامه سبک اسنادی ضريب آلفای گروه‌های فرعی را محاسبه نموده و به اين نتايج دست يافتند پيامد منفی کلّی ٠/٧٣، پيامد مثبت کلّی ٠/٧٤، پيامد منفی پايدار ٠/٤٣، پيامد مثبت پايدار ٠/٥٦ .نور‌علّی، ١٣٨٣؛ به نقل از شاره١٣٨٤

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سبک اسناد

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴