پرسشنامه سبک زندگی مؤثر بر وزن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان کلارک و همکاران
مخفف WELSQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبك زندگي مؤثر بر وزن (WELSQ) توسط کلارک، آبرامز، نیار، ایتون و روسی تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می باشد. در پژوهش بابائی و همکاران (۱۳۸۶) به‌ منظور بررسي روائي ابزار، روائي محتوا و روائي سازه مورد مطالعه قرار داده شد. در روائي محتوا نظرات چهار نفر از متخصصان روانشناسي در خصوص پرسشنامه به دست آمد. در مورد روائي سازه نيز ازدو روش همبستگي دروني هر عامل با نمره كل پرسشنامه و تحليل عاملي تأییدی استفاده شد و روائی سازه آن نیز مورد تائید قرار گرفت. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه عوامل مؤثر در تأخیر و مدیریت پروژه

پرسشنامه نگرش به زندگی

عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بازار مسافر هواپیمایی

۱۳۹۲