پرسشنامه سبک های تفکر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰۴
ابعاد پرسشنامه ۱۳
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبك¬هاي تفكر توسط استرنبرگ- واگنر (1991) تهیه و تنظیم شده است و شامل 104 گویه می¬باشد.امامي پورسيف (1382)، ضريب پايايي براي خرده آزمون¬هاي پرسشنامه سبك¬هاي تفكررا از 43/ 0 براي قانون¬گذارانه تا 87/ 0 براي سبك محافظه‎كارانه گزارش كرده¬اند. ضريب هماني دروني سؤال¬هاي خرده آزمون¬هاي پرسشنامه¬ي سبك¬هاي تفكر، بر اساس نتايج حاصل 810 آزمودني گروه نمونه نيز از 81/ 0 براي سبك بيروني تا 53/ 0 براي سبك¬هاي فردسالاري و براي كل سؤال¬هاي پرسشنامه 93/ 0 است. امامي¬پور و سيف در بررسي اعتبار اين آزمون با استفاده از روش مؤلفه¬هاي اصلي و چرخش متعامد (واريماكس) چهار عامل را معرفي كرده¬اند كه 59/ 70 درصد كل واريانس را تعيين مي¬كنند (به نقل از ارشدي، امامي¬پور و مظاهري كلهرودي، 1386).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه رشد اجتماعی ۱۹۹۰
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت ۱۹۹۷
پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه
پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)
پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)
پرسشنامه وفاداری تماشاگران
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه
پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی
پرسشنامه اميدواري ميلر (MHS)
پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)