پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان خوش نیت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران توسط خوش نیت (١٣٨٥)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤١ گویه می‏باشد. خوش نیت (١٣٨٥)، پایایی پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. همچنین ضرایب پایایی هریک از مولفه های این پرسشنامه را بدست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری

۱۳۹۰

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش