پرسشنامه سبک رهبری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۶۹
نویسندگان بـاردن و متـزکاس
مخفف LBDQ
نام انگلیسی پرسشنامه Leadership Behavior Description Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي شامل ٣٥ سؤال می باشد که توسط ﺑﺎردﻧﺰ و ﻣﺘﺰﻛﺎس (١٩٩٢) تهیه و تنظیم شده است و ﻣﻘﻴﻤﻲ (١٣٩٢) آن را ترجمه کرده است. مکاری (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک‌رهبری وظیفه گرا ٠/٦٧٧ و برای پرسشنامه سبک رهبری رابطه‌گرا ٠/٧٥١ به دست آورد که نشان دهنده ی پایایی این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵