پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLPII)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان برکم
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک زندگي ارتقا دهنده سلامت توسط برکم (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه می¬باشد. والکر و پولرکي براي ابزار HPLPII آلفاي کرونباخ ٩٤/٠را گزارش کردند و براي شش زيرشاخه آن طيف ٠/٧٩ تا ٠/٩٤ را گزارش نمودند (والکر و هيل،١٩٩٧؛ نقل از برکم، ١٣٩٣). برکم (١٣٩٣) روایی این پرسشنامه را ٠/٨٤ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سلامت اجتماعی

۱۳۹۳

مبانی نظری سلامت روان

مبانی نظری سبک ارتقا دهنده سلامت

مبانی نظری سلامت سازمانی

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک

۲۰۱۶

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱