پرسشنامه سبک زندگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان لعلی و همکارن
مخفف LSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Life Style Questionnaire

توضیحات تکمیلی

لعلی، عابدي و کجباف (١٣٩١) با هدف اندازه گیري سبک زندگی، پرسشنامه سبک زندگی را طراحی کردند. نسخه نهایی پرسشنامه سبک زندگی داراي ٧٠ سوال است و ١٠ عامل را مورد سنجش قرار می دهد . لعلی و همکاران (١٣٩١) روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند. براي بررسی روایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده نمودند که در جدول زیر، ضریب آن براي خرده مقیاسها آمده است. همچنین، براي تعیین روایی، از تحلیل سازه استفاده شد. تحلیل سازه وجود ١٠ عامل فوق را تایید نمود .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴