پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان اندروز و همکاران
مخفف DSQ - ۴۰
نام انگلیسی پرسشنامه Defense Styles Questionnaire - ۴۰

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک های دفاعی در سال ۱۹۹۳ توسط اندروز، ساین و بوند تدوین شد و شامل ۴۰ عبارت است قویدل قره باغ (١٣٩٣) ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک های دفاعی را ٠/٨٢ به دست آورده است که نشانگر پایایی واعتبار این پرسشنامه می باشد. حیدری‌نسب، منصور، آزاد فلاح و شعیری (١٣٨٦)، در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه در گروه های مورد مطالعه بین (٠/٨٧- ٠/٨١) به دست آورده اند که نمایانگر اعتبار قابل قبول این پرسشنامه در جمعیت ایرانی بوده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

مبانی نظری مکانیسم های دفاعی

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه نگرش به تغذیه - ۲۶ سؤالی

۱۹۷۹

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ - ۴۰ سؤالی

۱۹۶۸