پرسشنامه سبک‌های رهبری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان بس و آولیو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک‌های رهبری توسط بس و آولیو در سال (١٩٨٥) طراحی‌شده است.این پرسشنامه در نسخه اولیه دارای ۴۵ سؤال بود که در جدیدترین ویرایش باس وآولیو، سؤالات آن را به ۳۶ پرسش تقلیل دادند. در اين پژوهش روایی پرسشنامه در پروژهش (متدین، ١٣٩٠) سنجيده شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در پژوهش (متدین، ١٣٩٠) براي این پرسشنامه ٨٧/ ٠ برآورد شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰