پرسشنامه سبک های مقابله ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۶
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان لازاروس و فولکمن
مخفف CSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Coping Strategies Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک های مقابله‌اي، يک آزمون ٦٦ ماده‌اي است که براساس سياهه راهبردهاي مقابله‌اي توسط لازاروس و فولکمن (١٩٨٨) ساخته شده است و دامنه وسيعي از افکار و اعمالي که افراد هنگام مواجهه با شرايط فشارزاي دروني يا بيروني به کار مي برند را مورد ارزيابي قرار مي دهند در آغاز از آزمودني خواسته مي شود که به طور شفاهي يا نوشتاري موقعيت فشارزايي را که اخيراً تجربه کرده شرح دهد و سپس با خواندن عبارات پرسشنامه مشخص کند که در موقعيت مورد نظر تا چه ميزان از هر يک از راهبردهاي زير استفاده کرده است جعفریان (١٣٩٢)، ضريب آلفاي کرونباخ زير مقياس ها را بدين شرح گزارش کرده است: زير مقياس مقابله مستقيم = ٠/٧٠، زير مقياس فاصله گرفتن= ٠/٦١، زير مقياس خود کنترلي= ٠/٧٠، زير مقياس طلب حمايت اجتماعي= ٠/٧٠، زير مقياس پذيرش مسئوليت = ٠/٦٦، زير مقياس گريز اجتناب = ٠/٧٢، زير مقياس حل مسئله برنامه ريزي شده= ٠/٦٧و زير مقياس ارزيابي مجدد مثبت = ٠/٧٩، که اين مقادير نشان دهنده پايايي مطلوب اين آزمون هستند واحدي (١٣٨٤)، پايايي پرسشنامه سبک های مقابله را با استفاده از روش همساني دروني (آلفاي کرونباخ) ٠/٨٠ برآورد کرده است همچنین بشردوست (١٣٧٤) ضريب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را ٠/٨٤به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است (به نقل از جعفریان، ١٣٩٢)

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴