پرسشنامه سرسختی ذهنی ۴۸ سوالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان کلاف و همکاران
مخفف MTQ - ۴۸
نام انگلیسی پرسشنامه Mental Toughness Questionnaire - ۴۸

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرسختی ذهنی در سال ٢٠٠٢ توسط کلاف، ایرل و سوئل ساخته شد. این پرسشنامه تا به حال به ٣٥ زبان مختلف ترجمه شده و در بیش از ٤٠ کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته است . این مقیاس دارای ٤٨ سوال است.
مطالعات بسیاری برای بررسی ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه انجام گرفته است پری و همکاران (٢٠١٢) مطالعه ای را بر روی ٨٢٠٧ نفر انجام دادند و روایی و پایایی این پرسشنامه را مناسب گزارش دادند. در مطالعه ای دیگر آلفای کرونباخ کل مقیاس ٠/٨٧ و پایایی باز آزمون آن ٠/٩٠ بدست آمد (شرد، گولبی و ون ورش ، ٢٠٠٩) در یک مطالعه دیگر نیز در سال ٢٠١٢ لوی و همکاران دریافتند که پنج زیرمقاس این پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ قابل قبول از ٠/٦٠ تا ٠/٨٠ هستند اما مولفه کنترل هیجانی دارای آلفای کرونباخ ٠/٥١ و غیر قابل قول بود (لوی، نیچلوس و پولمن ، ٢٠١٢). روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر ذهنی

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

۲۰۰۳

پرسشنامه ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ- ﻣﻨﻔﯽ - ۲۰ سوالی

۱۹۸۸

پرسشنامه شادمانی ذهنی

۱۹۸۸

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه حالات خلقی برومز ۳۲ سوالی

۲۰۰۷

مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی

مبانی نظری ذهنیت فلسفی

پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای

۱۳۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سرسختی ذهنی ورزشی

۱۳۹۴