پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان شیرد و همکارن
مخفف SMTQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sports Mental Toughness Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی توسط شیرد، گولبی و ون ورسچ (٢٠٠٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ سؤال است. اعتبار سازه پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی توسط کاشانی (١٣٩٢) در جامعه ورزشکاران ماهر، نیمه ماهر، مبتدی در رشته های انفرادی و تیمی شهر تهران با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار همگرا، اعتبار واگرا مورد تأیید قرار گرفت. کاشانی (١٣٩٢) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ همسانی درونی کل پرسشنامه را ٠/٧٦ به دست آورد که در حد مطلوب و قابل قبول است. همچنین همسانی درونی خرده مقیاس های اطمینان ٠/٦٧، ثبات ٠/٧٨، کنترل ٠/٧٢ به دست آمد. پایایی زمانی (اطمینان ٠/٧٤، ثبات ٠/٨٢، کنترل ٠/٧٤ و کل پرسشنامه ٠/٨٣) این پرسشنامه نیز توسط کاشانی تأیید شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تصویر ذهنی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی