پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان شیرد و همکارن
مخفف SMTQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sports Mental Toughness Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی توسط شیرد، گولبی و ون ورسچ (٢٠٠٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ سؤال است. اعتبار سازه پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی توسط کاشانی (١٣٩٢) در جامعه ورزشکاران ماهر، نیمه ماهر، مبتدی در رشته های انفرادی و تیمی شهر تهران با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار همگرا، اعتبار واگرا مورد تأیید قرار گرفت. کاشانی (١٣٩٢) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ همسانی درونی کل پرسشنامه را ٠/٧٦ به دست آورد که در حد مطلوب و قابل قبول است. همچنین همسانی درونی خرده مقیاس های اطمینان ٠/٦٧، ثبات ٠/٧٨، کنترل ٠/٧٢ به دست آمد. پایایی زمانی (اطمینان ٠/٧٤، ثبات ٠/٨٢، کنترل ٠/٧٤ و کل پرسشنامه ٠/٨٣) این پرسشنامه نیز توسط کاشانی تأیید شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی