پرسشنامه سرسختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان کوباسا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرسختی توسط کوباسا (١٩٧٩)، تهیه و تنظیم. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه می‏باشد. شریفی (١٣٨٢)، پایایی پرسشنامه سرسختی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٠ به دست آورده است. زارع و امین پور(١٣٩٠)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٧ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط کرمی و همکاران (١٣٨٨) تأیید شده است. زارع و امین پور(١٣٩٠)، ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سرسختی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴