پرسشنامه سرمایه اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار
نویسندگان كاتارزينا پاژاك
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمايه اجتماعی توسط كاتارزينا پاژاك طراحی‌شده است. اين پرسشنامه به‌صورت خود گزارش دهي وكتبي تكميل می‌شود. ابزاردارای ١٢ گويه می‌باشد. در پژوهش غفاری و خانی (١٣٩٢) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، ١٣٩٠).در پژوهش (غفاری و خانی، ١٣٩٢)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٦/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹