پرسشنامه سرمایه اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۸۴
نویسندگان انق
مخفف SCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Social Capital Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه توسط اونق (١٣٨٤) تهیه شده و دارای ٢٨ سوال می‌باشد. برای تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی در مطالعه اونق (١٣٨٤) ٠/٩٣ بدست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹