پرسشنامه سرمایه اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۶
نویسندگان یئون و همکارن
مخفف SCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Social Capital Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط یئون، ونگ، چانگ و پارک (٢٠١٦) تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای ١٦ گویه می‏باشد . پور شجاعی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٠٩ به دست آورده است . که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹