پرسشنامه سرمایه اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان احمدی
مخفف SCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Social Capital Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط احمدی (١٣٨٨)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٩ گویه می‏باشد . روشندل (١٣٩١)، در مطالعه ای پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٩٢به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹