پرسشنامه سرمایه اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان بردبار
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط بردبار (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣١ گویه می‏باشد. سلطان احمدی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ مطابق جدول زیر به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹