پرسشنامه سرمایه روانشناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان لوتانز و همکارن
مخفف PCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Psychological Capital Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی توسط لوتانز، آولیو، آوی و نورمن (٢٠٠٧) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٢٤ سؤال است.روایی پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. لوتانز و همکاران (٢٠٠٧) با استفاده از تحلیل عاملی و معادلات ساختاری نسبت خی دو این آزمون را ٢٤/٦ و آماره های CFI و RMSEA این مدل را ٠/٩٧ و ٠/٠٨ گزارش کرده است که روایی عاملی آزمون مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه در ایران توسط بهادری خسروشاهی، هاشمی نصرت آبادی و بیرامی (١٣٩١) براساس آلفای کرونباخ ٠/٨٥ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی