پرسشنامه سرمایه فرهنگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان بوردیو
مخفف CCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Cultural Capital Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمایه فرهنگی توسط بوردیو (١٩٨٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٢ گویه می باشد. گرامی (١٣٩١) ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را ٠/٨٥٧ بدست آورد. بنابراین می توان گفت که این پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری هوش فرهنگی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

۲۰۰۶

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری