پرسشنامه سرمایه فکری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان بونتیس
مخفف ICQ
نام انگلیسی پرسشنامه Intellectual Capital Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمایه فکری، توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است و دارای ۴۲ سؤال می باشد. شیرزاد کبریا (١٣٩١) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه ی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری به ترتیب ٠/٧٦، ٠/٧١ و ٠/٧٠ به دست آورد و برای کل پرسشنامه سرمایه فکری ٠/٩٤ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری نشخوار فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه اجتماعی