پرسشنامه سطح انگیزش کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان کریمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سطح انگیزش کارکنان توسط علیرضا کریمی (١٣٩٣) طراحی شده است و شامل ٢٢ گویه است. در پژوهش کریمی (١٣٩٣) به‌منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه‌گیری از روش روایی محتوا استفاده می‌گردد. پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق توسط محققین و نظریه‌پردازان شهیری تدوین گردیده و همچنین در بسیاری از تحقیقات بکار گرفته‌شده است؛و نیز اعتبار محتوای این پرسشنامه دوباره توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرارگرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه کارکنان دانشی