پرسشنامه سلامت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان کییز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سلامت اجتماعیتوسط آقای کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریکا در سال ٢٠٠٤ ساخته شده است و شامل ٢١ سؤال می¬باشد. صداقت (١٣٩٢) در مطالعه¬ای روایی صوری پرسشنامه سلامت اجتماعی را ٠/٨١ و پایایی آن را از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)