پرسشنامه سلامت اداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان هوی و وول فولک
مخفف HOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Health Office Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سلامت اداری توسط هوي و ولفوك (١٩٩٣ به نقل از شريعتمداري، ١٣٨٨) تهیه و تنظیم شده است. روايي اين پرسشنامه در پژوهشی توسط خالصي و همكاران (١٣٩١) تاييد و پايايي آن را ٠/٩٥ بدست آمده است. گوزل زاده (١٣٩٣) در مطالعه ای روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده است و پایایی دروني پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ ٠/٩٤٨ گزارش کرده است که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری