پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۷۲
نویسندگان گلدبرگ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سلامت روانی توسط گلدبرگ (١٩٧٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٢٨ گویه می باشد. گلدبرگ و ویلیامز (۱۹۸۸)، پایایی پرسشنامه سلامت روانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٥ گزارش کردند. چان (۱۹۸۵) نیز، پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفـای کرونبـاخ ٠/٩٣ بدست آورده است. تقوی (١٣٨٠) پایایی این پرسشنامه را براساس ضریب آلفای کرونبـاخ به ترتیب، ٠/٩٣، ٠/٧٠ و ٠/٩٠ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

۱۹۹۳

مبانی نظری مهارت های روانی

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

۱۹۸۸

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ

۱۹۹۹

پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی اوتاوا

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی

۱۳۸۶

پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی

۱۳۸۷