پرسشنامه سلامت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان هوی و فیلدمن
مخفف OHI
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Health Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی که هوی و فیلدمن (۱۹۹۶) ن را طراحی کرده اند، دارای ۴۴ گویه می باشد، که توسط علاقه بند (١٣٧٨) ، نقل از حسینی نصب و مصطفی پور، (١٣٩١) به فارسی ترجمه شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. شریعتمداری (١٣٨٨) پایایی آن را در حدود ٠/٨٩ گزارش کرده است و ملکی آوارسین و قصابی (١٣٩٢) پایایی آن را ٠/٩٢ گزارش کرده است. عدد به دست آمده نشاندهنده روایی مناسب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰